Đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan (Km41 đến Km57)

Chủ đầu tư Liên danh Tổng Công ty Xây dựng số 1 - Tổng Đội Thanh niên xung phong Trường Sơn
- Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn -Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8
- Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Vạn Tường - Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh
Hình thức hợp đồng BT
Vị trí Huế - Đà Nẵng
Tiến độ 2012-2016