Công bố thông tin

Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 201819/05/2018 09:42:10Biên bản họp Đại hội cổ đông nằm 201819/05/2018 09:40:08Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của công ty cổ phần xây dựng số một Việt Sơn do Tổng công ty Xây dựng số 1 năm giữ10/05/2018 10:25:52Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201807/05/2018 16:51:50Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 201804/05/2018 16:04:31Nghị quyết về việc thoái vốn Công ty CP XD số Một Việt Sơn và Công ty CP XD số Một Việt Hòa17/04/2018 15:51:37Công văn phúc đáp về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.17/04/2018 14:58:08Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông12/04/2018 14:50:04Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 201804/04/2018 15:50:13Nghị quyết HĐQT TCT XD số 1 - CTCP (V/v phê duyệt phát hành trái phiếu)20/12/2017 13:59:22Nghị quyết HĐQT TCT XD số 1 - CTCP (v/v thoái vốn công ty CP XD số một Việt Sơn, Công ty Cp XD số một Việt Hòa)18/11/2017 09:05:00Nghị quyết HĐQT TCT XD số 1 - CTCP (v/v chuyển đổi chủ thể ký kết hợp đồng)18/11/2017 09:00:00Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu và người có liên quan của người nội bộ23/11/2017 14:13:26Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn20/11/2017 16:02:09Thông báo giao dịch cổ phiếu CC106/11/2017 15:32:01Giải trình báo cáo tài chính 30/6/201706/09/2017 14:51:10Gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC của CC129/08/2017 09:36:08Công bố thông tin về việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom17/07/2017 15:44:49Thông báo thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201723/05/2017 10:54:55Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201710/05/2017 15:09:53Bản thông tin tóm tắt Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP18/04/2017 07:38:43Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP14/04/2017 08:26:35Thông báo chào bán quyền mua cổ phần của Tổng Công Ty Xây Dựng số 1 - CTCP tại Công Ty CP Xây Dựng số 1416/12/2016 17:03:50Công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước Tổng Công ty Xây dựng số 1 TNHH MTV05/12/2016 13:52:26