Tên bên mời thầu: Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP
Địa chỉ: 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Điện thoại/fax/email: (84.28) 38-222-059
Mã số thuế: 0301429113                      
 
 1. Tên gói thầu: Mua sắm và lắp đặt Hệ thống lưu trữ tập trung, mạng nội bộ”
     - Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa  
     - Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ tập trung và giải pháp an toàn thông tin.
     - Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày.
 1. Tên dự án: Dự án 2 – Chương trình Cải cách DNNN và Hỗ trợ quản trị Công ty
 2. Nguồn vốn: nguồn vốn vay từ Ngân hàng Phát triển Châu Á với gói vay số 3242-VIE (ADF).
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 19 tháng 10 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 20 tháng 11 năm 2017 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSMT:
                    Tên bên mời thầu: Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP
                    Địa chỉ: 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
                    Điện thoại/fax/email: (84.28) 38-222-059
                    Mã số thuế: 0301429113
 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VND
 2. Bảo đảm dự thầu: Nhà thầu phải cung cấp một bảo đảm dự thầu, là một phần của hồ sơ dự thầu, theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc séc bảo chi có giá trị là 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng).
 3. Thời điểm đóng thầu 09 giờ 00, ngày 20 tháng 11 năm 2017.
 4. Thời điểm mở thầu 09 giờ 00, ngày 20 tháng 11 năm 2017.