Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tiền Giang

Chủ đầu tư  Ban quản lý dự án ĐTXD CT DD và CN tỉnh Tiền Giang
Đơn vị thi công  Liên danh CC1 Thuận Phú
Hình thức hợp đồng  Xây dựng và mua sắm thiết bị, hạ tầng kỹ thuật
Vị trí  Tỉnh Tiền Giang
Giá trị  1.643 tỷ đồng
Tiến độ  2019-2021