Báo cáo tài chính

2018
Báo cáo tài chính Tổng hợp kết thúc năm 201808/04/2019 14:31:14Báo cáo tài chính Hợp nhất kết thúc năm 201808/04/2019 14:29:45Báo cáo tài chính Riêng Công ty mẹ kết thúc năm 201808/04/2019 14:27:17Báo cáo tài chính hợp nhất toàn tổng công ty quý 4 năm 201830/01/2019 20:49:06Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 4 201830/01/2019 09:47:26Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ Quý 4 nằm 201826/01/2019 12:24:44Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3 201830/10/2018 16:13:22Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tổng công ty Quý 3 201830/10/2018 16:11:32Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý 3 năm 201825/10/2018 15:33:05Giải trình báo cáo hợp nhất bán niên 201807/09/2018 14:14:22Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2018 đã được soát xét30/08/2018 16:22:45Báo cáo tài chính Tổng hợp 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét29/08/2018 15:23:01Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ 6 tháng năm 2018 đã kiểm toán21/08/2018 09:36:29Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 201830/07/2018 18:40:32Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 201830/07/2018 18:39:28Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý 2 năm 201820/07/2018 15:51:15Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 201811/05/2018 17:01:51Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1 năm 201827/04/2018 17:00:28Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý 1 năm 201823/04/2018 15:05:49