Báo cáo tài chính

.
Báo cáo tài chính Tổng hợp quý 1 năm 201926/04/2019 18:50:08Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ quý 1 năm 201925/04/2019 16:07:18Báo cáo tài chính Tổng hợp kết thúc năm 201808/04/2019 14:31:14Báo cáo tài chính Riêng Công ty mẹ kết thúc năm 201808/04/2019 14:27:17Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 4 201830/01/2019 09:47:26Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ Quý 4 nằm 201826/01/2019 12:24:44Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3 201830/10/2018 16:13:22Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý 3 năm 201825/10/2018 15:33:05Báo cáo tài chính Tổng hợp 6 tháng đầu năm 2018 đã được soát xét29/08/2018 15:23:01Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ 6 tháng năm 2018 đã kiểm toán21/08/2018 09:36:29Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 201830/07/2018 18:40:32Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý 2 năm 201820/07/2018 15:51:15Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1 năm 201827/04/2018 17:00:28Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ Quý 1 năm 201823/04/2018 15:05:49Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán10/04/2018 15:08:45Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 đã được kiểm toán10/04/2018 09:23:08Báo cáo tài chính Tổng hợp quý 4 năm 201709/03/2018 16:25:27Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 năm 201706/11/2017 18:48:35Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 3 năm 201706/11/2017 18:45:49BCTC Tổng hợp Quý 206/09/2017 07:54:58BCTC Tổng hợp 30/6/2017 đã được soát xét05/09/2017 16:54:05BCTC riêng 30/6/2017 đã được soát xét05/09/2017 16:53:34Báo cáo tài chính VP Q2 năm 201701/08/2017 08:43:37Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 201728/07/2017 14:57:32Báo cáo tài chính quý I năm 2017 (Công ty mẹ)02/06/2017 14:49:25Báo cáo tài chính năm 2016 (Công ty mẹ)04/05/2017 11:02:07Báo cáo tài chính năm 2015 (Công ty mẹ)14/04/2017 08:20:49Báo cáo tài chính năm 2014 (Công ty mẹ)14/04/2017 08:20:01Báo cáo tài chính năm 2013 (Công ty mẹ)14/04/2017 08:19:05